Mae hi'n fis Ebrill; mis lle mae'r gwanwyn yn ei anterth

Gareth Meirion

Mae oerni’r gaeaf yn ildio i fwynder y tymor – amser priodol, felly, i ni fwynhau rhywfaint o ysgafnder a hiwmor!

Yn amlach na pheidio, wrth feddwl am wyliau pwysig y gwanwyn, byddwn yn crybwyll y Pasg, ond mae Diwrnod Ffŵl Ebrill yn draddodiad hynafol sydd â phresenoldeb ledled y byd, mewn sawl diwylliant.

Yma yng Nghymru, rydyn ni’n chwarae castiau ar bobl, mae cwmnïau newyddion yn cyhoeddi straeon ffug a gorsafoedd radio yn ceisio twyllo’u cynulleidfaoedd – ond dim ond tan hanner dydd y bydd y dwli’n parhau, cofiwch!

Tybed, serch hynny, sut y caiff Diwrnod Ffŵl Ebrill ei ddathlu mewn rhannau eraill o’r byd..?

Yn Ffrainc, enw’r ŵyl yw poisson d’avril (pysgodyn Ebrill) a cheir yn union yr un ŵyl yn yr Eidal hefyd dan yr enw pesce d’aprile. Yn Ffrainc a’r Eidal fel ei gilydd, mae plant ysgol yn ceisio glynu llun o bysgodyn at gefn eu cyd-ddisgyblion a, phan fydd y pysgodyn yn cael ei ddarganfod, bydd y plant yn bloeddio “poisson d’avril” neu “pesce d’aprile”.

Yn Nenmarc, ceir dau ddathliad – y cyntaf ohonynt ar y cyntaf o Ebrill, a’r ail ar y cyntaf o Fai, ac enw’r dathliad hwnnw yw Majkat (cath Fai).
Mae’r gaeaf yn gallu bod yn arw iawn yn y gwledydd Llychlyn. Efallai dyna pam mae’r Daniaid, wrth deimlo’r fath ryddhad bod y gaeaf wedi darfod, yn dathlu dyfodiad y gwanwyn ddwywaith gyda dwbl y drygioni!

Ond beth am ddiwylliannau y tu hwnt i Ewrop?

Mae trigolion Iran yn dathlu eu blwyddyn newydd ddiwedd mis Mawrth ac, yn debyg i’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, mae’r dathliadau’n para mwy nag un dydd.
Un o ddathliadau’r Flwyddyn Newydd Bersiaidd yw Sizdah Bedar a chredir bod pobl wedi bod yn chwarae castiau yn ystod yr ŵyl hon ers dros 2000 o flynyddoedd, sy’n golygu mai dyma’r diwrnod castiau hynaf yn y byd (y gwyddom amdano).
Fel arfer bydd pobl yn gwledda ar bicnic swmpus, bydd llawer o chwerthin, hwyl ac, wrth gwrs, jôcs. Ar ôl gorffen y picnic – a dirwyn y castiau i ben – bydd llysiau gwyrdd, sy’n cynrychioli unrhyw afiechydon neu anffawd ar gyfer y flwyddyn newydd, yn cael eu lluchio ymaith er mwyn sicrhau blwyddyn llawn iechyd a ffortiwn dda.

Mae’r holl ddathliadau hyn yn fodd o ddweud ffarwél wrth y gaeaf ac edrych ymlaen at ddyfodiad yr haf. Eleni, mae cryn reswm dros edrych ymlaen at yr haf yng Nghaerdydd, gyda gwyliau bwyd a diod amrywiol ar y gweill, Tafwyl ac, wrth gwrs, yr Eisteddfod Genedlaethol i lawr yn y Bae. Digonedd o bethau i’n cadw ni’n brysur, felly!

©2017 Clear Translations Ltd.Gwefan gan twoclicksMewngofnodi